W listopadzie 2019r. nastąpiła zmiana przepisów kodeksu postępowania cywilnego, która miała ochronić osoby pozwane przed tzw. „fikcją doręczenia”, która do tego momentu pozwalała na przyjęcie przez sądy, że po dwukrotnej próbie doręczenia np. pozwu lub nakazu zapłaty na wskazany przez powoda adres, sądy uznawały pismo za doręczone. W takiej sytuacji powód – bardzo często był…

Od 1 lipca 2021r. w Kodeksie Spółek Handlowych pojawił się nowy rodzaj spółki – Prosta Spółka Akcyjna. W założeniu ustawodawcy, ten rodzaj spółki ma zachęcić m.in. startupy, branże high-tech, a także wszystkich związanych z innowacjami do prowadzenia działalności w sposób bardziej elastyczny i dostosowany do potrzeb, niż w istniejących uregulowaniach w zakresie spółek handlowych. Przy…

Od 1 lipca 2021r. w Kodeksie Spółek Handlowych pojawił się nowy rodzaj spółki – Prosta Spółka Akcyjna. W założeniu ustawodawcy, ten rodzaj spółki ma zachęcić m.in. startupy, branże high-tech, a także wszystkich związanych z innowacjami do prowadzenia działalności w sposób bardziej elastyczny i dostosowany do potrzeb, niż w istniejących uregulowaniach w zakresie spółek handlowych.

Przy rozważaniu decyzji o założeniu spółki przez potencjalnych wspólników, w przypadku Prostej Spółki Akcyjnej warto zwrócić uwagę na istotne korzyści:

  • Brak ustalonego minimalnego kapitału akcyjnego – kapitałem akcyjnym może być symboliczna kwota 1zł.
  • Akcje mogą być obejmowane za wkład pieniężny, jak i niepieniężny, przy czym za wkład niepieniężny uznawany jest wszelki wkład posiadający wartość majątkową, w tym świadczenie pracy lub usług.
  • Zawarcie umowy spółki można nastąpić przy użyciu wzorca umowy lub tradycyjnie w formie aktu notarialnego.
  • Brak konieczności posiadania Rady Nadzorczej (jak to jest w tradycyjnej spółce akcyjnej), w zamian za to może powstać Rada Dyrektorów (nowe uregulowanie niewystępujące dotychczas w żadnej innej spółce. Rada Dyrektorów skupia funkcje zarządu oraz rady nadzorczej.
  • Zbywanie i obciążanie akcji nie wymaga angażowania notariusza (zbycie lub obciążenie akcji wymaga jedynie formy dokumentowej tzn. wymagane jest tylko złożenie oświadczenia woli w formie dokumentowej nawet w postaci e-mail)
  • Obrót, jak i emisja akcji podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez notariusza albo podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

Prosta Spółka Akcyjna nie stanowi jednak idealnego rozwiązania, które skupia jedynie korzyści z innych rodzajów spółek osobowych i kapitałowych.

W Prostej Spółce Akcyjnej z uwagi na fakt, że może ona nie dysponować kapitałem akcyjnym, potencjalni kontrahenci mogą nie być zainteresowani współpracą ze spółką, niegwarantującą posiadania jakiegokolwiek kapitału. Również inwestowanie w taki rodzaj spółki może być uznane przez inwestorów za ryzykowne w szczególności, gdy jeden organ – Rada Dyrektorów pełni funkcję zarówno zarządu oraz rady nadzorczej.

Jednym ze sposobów eliminacji ryzyka potencjalnych inwestorów, jest wykluczenie możliwości wprowadzania i obrotu akcjami tej spółki na rynku obrotu zorganizowanego np. na giełdzie w tym NewConnect i Catalyst. Wobec powyższego, inwestorzy rozważający inwestycję w Prostą Spółkę Akcyjną winni szczególnie wnikliwie przyjrzeć się nie tylko pomysłowi, ale również aktualnej sytuacji spółki.

Tak, jak z każdymi innowacyjnymi pomysłami potrzeba dłuższego czasu, aby zweryfikować, czy Prosta Spółka Akcyjna będzie interesującym instrumentem do pozyskania kapitału, a także czy znajdzie szerokie zastosowanie w praktyce.

Categoryprawo cywilne